INSTRUMENTAL 1-2

 

INSTRUMENTAL 1- 2

L'objectiu d'aquests estudis és aconseguir que les persones adultes adquireixin unes competències mínimes per facilitar la seva integració i participació social, una millor 
convivència en l’ entorn actual, la inserció laboral i el desenvolupament de la pròpia autonomia.Els continguts d'aquesta formació s'organitzen en diferents competències segons el nivell:

Un primer nivell, en què l'aprenentatge se centra en l'adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l'entorn social i natural, i un segon nivell, en què l'objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l'entorn.