ESO (GES)Presencial

El Graduat en Educació Secundària (GES) és una titulació oficial d’ensenyament bàsic (equival a l’ESO que s’obté als IES). La titulació del GES permet accedir a estudis superiors (grau mitjà, batxillerat...).

El GES consta de dos cursos DISTRIBUÏT EN 34 MÒDULS . Aquests mòduls es distribueixen en tres àmbits de la forma següent:

- Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia 

-  Àmbit social i de participació 

- Àmbit de la comunicació: català, castellà i anglès

PROGRAMA

El programa està organitzat tenint en compte les característiques següents:

Aprenentatge integrat: es combinen les classes presencials amb el treball a l’aula d’autoformació. 

Avaluació contínua: s’estableixen pautes per a l’observació sistemàtica i el seguiment de cada persona al llarg del seu procés d’aprenentatge.

Sistema modular: s’estableixen uns mòduls pels diferents àmbits que s’ hauran de cursar o acreditar. 

Trimestral: al final de cada trimestre es farà una sessió d’avaluació que quedarà reflectida en les actes de cada àmbit.

Itinerari personal: cada persona tindrà un pla personalitzat que es podrà revisar cada trimestre. Disposem d’un servei de tutoria per informar i orientar respecte al pla personal.

Flexible: la persona pot escollir fer un nivell en un curs (5 dies a la setmana), o fer mòduls d’un o varis àmbits per trimestre...

AVALUACIÓ INICIAL

A cadascuna de les persones que accedeixen al GES se’ls efectuarà , si s'escau, una avaluació inicial per tal que d’acord amb els antecedents acadèmics (títols, cursos...), les proves inicials (prova de nivell)i l’entrevista personal s’estableixin per a cada àmbit els mòduls convalidats o acreditats i els que queden per superar (itinerari personal).
PREU: 40 euros/curs*

*Les persones que estiguin en situació d’atur i siguin usuàries del servei local d’Ocupació o

els que disposin d’informe adient dels serveis socials municipals estaran exempts d’aquest preu

públic.A distància

També online com a centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). 
 Aula Virtual
CLASSROOM
 

PROMOCIÓ DELS CURS. OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE LA GESO
Un cop s’hagin superat els 34 mòduls del GES l’alumne obtindrà el títol de l’ESO.

Continuïtat
Les persones que superen aquesta formació obtenen el títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria i poden accedir de manera directa als ensenyaments següents:

- Batxillerat
- Cicles formatius de grau mitjà.
- Preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior.
- Preparació per a les proves d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys.